1. Offertes en aanvaardingen

 • Offertes zijn slechts 30 dagen geldig en moeten schriftelijk worden bevestigd door LCM Systems.

 • Elke door LCM Systems gegeven prijsopgave dient te worden beschouwd als een uitnodiging tot inschrijving en niet als een aanbod en houdt geen enkele verplichting in totdat LCM Systems het aanbod van de Koper heeft aanvaard.

 • In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en die van de Koper prevaleren de voorwaarden van LCM Systems . Geen enkele wijziging zal bindend zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door een naar behoren gemachtigd persoon namens LCM Systems.

2. Titel en risico

 • De eigendom van de goederen gaat pas over op de koper na ontvangst door LCM Systems van de volledige factuurprijs van de goederen inclusief BTW en intresten indien van toepassing.

 • Het risico van de goederen gaat over op de koper wanneer de goederen het pand van LCM Systems verlaten en het vervoer geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper.

 • Tot de volledige betaling van deze goederen aan LCM Systems zal de Koper een Bailee zijn van de goederen en zal hij hen een fiduciaire verplichting verschuldigd zijn als Bailee en zal hij de goederen afzonderlijk opslaan zodat ze geïdentificeerd worden als eigendom van LCM Systems . In het geval dat de Koper de goederen doorverkoopt voordat LCM Systems volledig is betaald, zal de Koper in kwijting van de genoemde fiduciaire relatie aan LCM Systems de prijs van de goederen (en eventuele rente daarover indien verschuldigd) uit de opbrengst van een dergelijke doorverkoop betalen en te dien einde dergelijke opbrengsten op een aparte rekening plaatsen zodat deze kunnen worden geïdentificeerd als zijnde in het economisch eigendom van LCM Systems . Deze clausule laat alle andere vorderingen die LCM Systems tegen de Koper kan hebben onverlet.

3. Betalingsvoorwaarden

 • Kredietvoorwaarden moeten voor levering schriftelijk worden bevestigd, anders worden de goederen alleen onder rembours geleverd. In het geval van een goedgekeurde verkoop op krediet moet betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum of een andere periode die schriftelijk is vastgesteld door LCM Systems.

 • Alle andere transacties geschieden uitsluitend contant bij bestelling.

 • De totale aankoopprijs moet worden vermeerderd met BTW tegen het op de datum van levering geldende tarief.

 • Op alle achterstallige rekeningen zal rente in rekening worden gebracht vanaf 30 dagen na de factuurdatum (tenzij anders bepaald) totdat betaling is ontvangen door LCM Systems (en indien per cheque, totdat de cheque is vrijgegeven) tegen 5 procent boven de van kracht zijnde basisrentevoet van National Westminster Bank plc van tijd tot tijd.

4. Garantie

LCM Systems Limited ('LCM Systems') garandeert dat wij, naar onze keuze, defecte goederen geleverd door LCM Systems zullen vervangen of repareren of de aankoopprijs daarvan zullen terugbetalen, op voorwaarde dat de claim schriftelijk bij ons wordt ingediend binnen 12 kalendermaanden na de factuurdatum voor de goederen of een andere periode zoals door ons van tijd tot tijd voor specifieke Producten kan worden meegedeeld. Deze garantie zal in de plaats treden van elke garantie of voorwaarde die wettelijk geïmpliceerd wordt met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid van de goederen voor een bepaald doel.

Indien onze goederen van een type zijn dat gewoonlijk gekocht wordt voor particulier gebruik en gekocht wordt voor gebruik anders dan in de uitoefening van een bedrijf, beperken of sluiten onze verkoopvoorwaarden de wettelijke rechten van de koper niet uit indien de Producten gebrekkig zijn. De goederen waarop de vordering betrekking heeft moeten binnen de periode van 12 kalendermaanden naar ons worden geretourneerd, deugdelijk verpakt en waar van toepassing, in overeenstemming met eventuele bijzondere instructies die LCM Systems kan hebben meegedeeld op het moment van levering en vergezeld van een adviesnota met vermelding van het oorspronkelijke factuurnummer voor de goederen en de aard van de vordering of het defect, samen met dergelijke verdere informatie zoals LCM Systems kan hebben bepaald op het moment van levering. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, is onze garantie niet van toepassing en is ~ ontslagen van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van gebrekkige goederen.

5. Aansprakelijkheid

Behoudens het bepaalde in artikel 4 hierboven zijn wij niet aansprakelijk (hetzij contractueel, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins en al dan niet voortvloeiend uit onze nalatigheid of die van onze werknemers) met betrekking tot gebreken in geleverde goederen of voor enige schade, verlies of onkosten als gevolg van dergelijke gebreken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of kosten die het gevolg zijn van het niet verstrekken van adviezen of informatie of het verstrekken van onjuiste adviezen of informatie al dan niet te wijten aan onze schuld of die van onze werknemers.

In geen geval zal enige contractbreuk of onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of nalatigheid van onze kant of die van onze werknemers aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid voor verlies van inkomsten of enige gevolgschade of schade die voortvloeit uit welke oorzaak dan ook.

6. Geeft

Geen enkele terugzending van goederen zal worden aanvaard door LCM Systems behalve voor werkzaamheden onder onze reparatie/omruilservice of wanneer aanspraak wordt gemaakt op vervanging onder garantie in overeenstemming met artikel 4 hierboven. Alle goederen die worden geretourneerd kunnen worden onderworpen aan heropslagkosten, waarvan de waarde schriftelijk zal worden bevestigd voordat de goederen worden geaccepteerd als retourzending. Elke vermelde waarde zal gebaseerd zijn op het feit dat de goederen in dezelfde staat worden teruggezonden als waarin ze werden verzonden.

7. Software

Software en bijbehorende documentatie ontwikkeld door LCM Systems wordt verkocht op voorwaarde dat er geen extra kopieën van de software of de bijbehorende documentatie zullen worden gemaakt of toegestaan door de koper of latere eindgebruiker, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is ontvangen van LCM Systems.

8. Octrooien en auteursrechten

 • De verkoop van de goederen en de publicatie van enige informatie of technische gegevens betreffende de goederen impliceren geen vrijwaring van octrooirechten, van geregistreerde modellen of van andere industriële eigendomsrechten met betrekking tot enige specifieke toepassing van de goederen.

 • De Koper garandeert dat de ontwerpen en specificaties die de Koper aan LCM Systems verstrekt, geen inbreuk zullen inhouden op enig octrooi of gedeponeerd ontwerp of andere industriële eigendomsrechten bij de vervaardiging en verkoop van de goederen door LCM Systems.

 • De Koper verbindt zich ertoe LCM Systems te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle royalty's vorderingen acties eisen procedures verliezen en kosten in verband met enige inbreuk of vermeende inbreuk op enig octrooi of gedeponeerd ontwerp of andere industriële eigendomsrechten bij de vervaardiging, verkoop of toepassing van de goederen voortvloeiend uit of in verband met de zaken beschreven in paragrafen (a) en/of (b) hierboven.

9. Gereedschap

Gereedschappen en patronen die zijn gemaakt voor de vervaardiging van krachtens de overeenkomst te leveren goederen en de auteursrechten daarop blijven eigendom van LCM Systems , ook al heeft de koper betaald voor of anderszins bijgedragen in de kosten van dergelijke gereedschappen en patronen.

10. Kopers Artikelen

De door de koper in het kader van het contract geleverde zaken dienen van een passende hoeveelheid te zijn en worden kosteloos, in voldoende hoeveelheden en op de door LCM Systems vereiste tijdstippen geleverd. Gebrekkige door de koper geleverde zaken geven de koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, de goederen af te keuren, inhoudingen op de contractprijs te doen of schadevergoeding te eisen in verband met een dergelijk gebrek. De koper vrijwaart LCM Systems van en tegen alle vorderingen, aanspraken, procedures, verliezen of kosten die voortvloeien uit de levering van gebrekkige goederen door de koper.

11. Technische specificaties

Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de door LCM Systems gepubliceerde of via verstrekte informatie en gegevens accuraat zijn, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor schade, verlies of onkosten als gevolg van een fout of weglating in dergelijke informatie of gegevens en wordt het recht voorbehouden om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. Het wordt aanbevolen dat de koper alle gepubliceerde informatie en gegevens verifieert, samen met de toekomstige beschikbaarheid, alvorens deze te standaardiseren in productieontwerpen of voor andere specifieke doeleinden.

12. Overmacht

LCM Systems is niet aansprakelijk voor het niet leveren of uitvoeren of vertraging in het leveren of uitvoeren van verplichtingen uit hoofde van het contact als gevolg van een oorzaak buiten de redelijke controle van LCM Systems met inbegrip van (maar niet beperkt tot) overmacht brand overstroming oorlog en andere verstoringen van de openbare orde of rellen daad van de regering op dit moment beperking arbeidsconflict staking onbeschikbaarheid van materialen of niet op tijd leveren van leverancier vervoerder of onderaannemer.

13. Opslag

Indien de levering wordt vertraagd om redenen die toe te schrijven zijn aan de Koper of zijn agent, zullen opslagkosten en andere bijkomende kosten aan de Koper in rekening worden gebracht en zullen de goederen voor risico van de Koper zijn vanaf de aanvangsdatum van die vertraging. LCM Systems behoudt zich het recht voor om de goederen te factureren op de oorspronkelijke leveringsdatum, die de aanvangsdatum van de garantie volgens art. 4 zal zijn.

14. Vertragingen bij het vervoer

Klachten over tekorten in goederen moeten schriftelijk worden ingediend binnen 10 dagen na de verzendingsdatum van de goederen en vergezeld gaan van de leveringsbon. Klachten over gefactureerde, maar niet geleverde goederen moeten schriftelijk worden ingediend binnen 10 dagen na de factuurdatum en onder vermelding van het factuurnummer.

15. Beëindiging

 • Indien de Koper enige inbreuk pleegt op de voorwaarden van het contract of beslaglegging of executie ondergaat op zijn eigendom of insolvent wordt of een daad van faillissement pleegt of een regeling of akkoord aangaat met zijn schuldeisers of in liquidatie gaat of wordt gebracht (anders dan uitsluitend met het oog op samenvoeging of reconstructie terwijl hij solvent is) of indien een curator wordt aangesteld over enig deel van het bedrijf van de Koper LCM Systems kan, onverminderd de rechten die aan hem toekomen of kunnen toekomen, het contract onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving.

 • Alle aan de Koper geleverde goederen waarvoor niet het volledige aan LCM Systems verschuldigde factuurbedrag (inclusief BTW en rente, indien van toepassing) is betaald, moeten onmiddellijk na het plaatsvinden van een van de in Paragraaf (a) hierboven beschreven gebeurtenissen worden teruggezonden naar LCM Systems.

16. Wet

Elke kwestie met betrekking tot goederen of een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (of een overeengekomen wijziging van deze voorwaarden) zal in alle opzichten worden bepaald door de wet van Engeland en de plaats van een dergelijke procedure zal Newport, IOW zijn.